بانک اطلاعات داوران و مربیان

این فرم جهت تکمیل بانک اطلاعاتی همکاران دارای کارت مربیگری و داوری شاغل در مجموعه آموزش و پرورش کل کشور طراحی گردیده است. شایان ذکر است همکارانی که جهت داوری در مسابقات قهرمانی کشور از سوی هیأت های ورزشی استان ها به فدراسیون ورزش دانش آموزی معرفی شده اند میبایست نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایند.

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]