جدول زمانبندی فعالیت های آموزشی و فوق برنامه انجمن شطرنج مدارس ایران – شهرکرد تابستان ۱۴۰۱