نتایج دور اول مسابقات شطرنج قهرمانی کشور – شهرکرد تابستان ۱۴۰۱