مسابقات شطرنج لیگ دانش آموزی استان خوزستان

مسابقات شطرنج لیگ دانش آموزی استان خوزستان به همت آقای دلجو با شرکت بیست و چهار تیم آغاز شد.
این موضوع نوید روزهای خوبی را برای شطرنج این استان میدهد.