دانلود آیین نامه مسابقات ورزشی قهرمانی دانش آموزان کشور- سال تحصیلی ۹۸-۹۷

تمامی آیین نامه های مربوطه با استفاده از لینک های زیر قابل دانلود می باشد. 

کمیته فنی:

کمیته پزشکی:

کمیته ارزشیابی و پژوهش

کمیته انضباطی