آیین نامه انجمن های ورزشی مدارس

جهت دانلود فایل PDF  اساسنامه فدراسیون ورزش دانش آموزی کلیک نمایید