گالری تصاویر

قهرمانی شطرنج دانش آموزان متوسطه اول - رامسر 98
Im Posible

کارگاه من می توانم

اختتامیه مسابقات رامسر 98
برگشت
13970603 DAY3 ISCA IRISF 2018 1 CHESS TEAMS PHOTO (3) (Copy) 13970603 DAY3 ISCA IRISF 2018 1 CHESS TEAMS PHOTO SELECT [IRCF Shahiri] (19) (Copy) 13970603 DAY3 ISCA IRISF 2018 1 CHESS TEAMS PHOTO (7) (Copy) 13970603 DAY3 ISCA IRISF 2018 1 CHESS TEAMS PHOTO (6) (Copy) 13970603 DAY3 ISCA IRISF 2018 1 CHESS TEAMS PHOTO SELECT [IRCF Shahiri] (32) (Copy) 13970603 DAY3 ISCA IRISF 2018 1 CHESS TEAMS PHOTO SELECT [IRCF Shahiri] (29) (Copy) 13970603 DAY3 ISCA IRISF 2018 1 CHESS TEAMS PHOTO SELECT [IRCF Shahiri] (1) (Copy) 13970603 DAY3 ISCA IRISF 2018 1 CHESS TEAMS PHOTO SELECT [IRCF Shahiri] (2) (Copy) 13970603 DAY3 ISCA IRISF 2018 1 CHESS TEAMS PHOTO SELECT [IRCF Shahiri] (30) (Copy)
« 2 از 2 »