گالری تصاویر

قهرمانی شطرنج دانش آموزان متوسطه اول - رامسر 98
Im Posible

کارگاه من می توانم

اختتامیه مسابقات رامسر 98
برگشت
13970602 Iran Primary Schools Chess 2018 Shaihd Chamran Ramsar Day2 Standard2 [IRCF Shahiri] (229) y (Copy) 13970602 Iran Primary Schools Chess 2018 Shaihd Chamran Ramsar Day2 Standard2 [IRCF Shahiri] (145) y (Copy) 13970602 Iran Primary Schools Chess 2018 Shaihd Chamran Ramsar Day2 Standard2 [IRCF Shahiri] (54) y (Copy) 13970602 Iran Primary Schools Chess 2018 Shaihd Chamran Ramsar Day2 Standard2 [IRCF Shahiri] (327) y (Copy) 13970602 Iran Primary Schools Chess 2018 Shaihd Chamran Ramsar Day2 Standard2 [IRCF Shahiri] (59) y (Copy) 13970602 Iran Primary Schools Chess 2018 Shaihd Chamran Ramsar Day2 Standard2 [IRCF Shahiri] (137) y (Copy) 13970602 Iran Primary Schools Chess 2018 Shaihd Chamran Ramsar Day2 Standard2 [IRCF Shahiri] (145) yy (Copy) 13970602 Iran Primary Schools Chess 2018 Shaihd Chamran Ramsar Day2 Standard2 [IRCF Shahiri] (227) y (Copy) 13970602 Iran Primary Schools Chess 2018 Shaihd Chamran Ramsar Day2 Standard2 [IRCF Shahiri] (121) y (Copy) 13970602 Iran Primary Schools Chess 2018 Shaihd Chamran Ramsar Day2 Standard2 [IRCF Shahiri] (287) y (Copy) 13970602 Iran Primary Schools Chess 2018 Shaihd Chamran Ramsar Day2 Standard2 [IRCF Shahiri] (262) y (Copy) 13970602 Iran Primary Schools Chess 2018 Shaihd Chamran Ramsar Day2 Standard2 [IRCF Shahiri] (269) y (Copy) 13970602 Iran Primary Schools Chess 2018 Shaihd Chamran Ramsar Day2 Standard2 [IRCF Shahiri] (111) y (Copy) 13970602 Iran Primary Schools Chess 2018 Shaihd Chamran Ramsar Day2 Standard2 [IRCF Shahiri] (34) y (Copy) 13970602 Iran Primary Schools Chess 2018 Shaihd Chamran Ramsar Day2 Standard2 [IRCF Shahiri] (251) y (Copy) 13970602 Iran Primary Schools Chess 2018 Shaihd Chamran Ramsar Day2 Standard2 [IRCF Shahiri] (232) y (Copy) 13970602 Iran Primary Schools Chess 2018 Shaihd Chamran Ramsar Day2 Standard2 [IRCF Shahiri] (69) y (Copy)