گالری تصاویر

قهرمانی شطرنج دانش آموزان متوسطه اول - رامسر 98
Im Posible

کارگاه من می توانم

اختتامیه مسابقات رامسر 98
اختتامیه مسابقات شطرنج قهرمانی دانش آموزان کشور - مقطع متوسطه اول - زنجان 97
تصاویر تیم های شرکت کننده در سی و پنجمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی مدارس کشور (مقطع متوسطه دوره  اول)
تصاویر روز اول مسابقات شطرنج شطرنج قهرمانی مدارس کشور (دوره دوم ابتدایی  - رامسر شهریور 97)
تصاویر روز دوم مسابقات شطرنج شطرنج قهرمانی مدارس کشور (دوره دوم ابتدایی  - رامسر شهریور 97)
تصاویر روز سوم مسابقات شطرنج شطرنج قهرمانی مدارس کشور (دوره دوم ابتدایی  - رامسر شهریور 97)
تصاویر تیم های شرکت کننده در سی و پنجمین دوره مسابقات قهرمانی مدارس کشور  (مقطع ابتدایی دوره دوم)